Seko överens med Almega om högre pension för medlemmar inom Telekom-området

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, har idag kommit överens med Almega om ett avtal som innebär högre pension för Sekos cirka 4.500 medlemmar inom Telekom-området.

Publicerad:

- I en tid där många pratar om högre pensionsåldrar och låga pensioner känns det helt rätt att vi nu har kunnat hitta en bra pensionsuppgörelse för våra medlemmar. Förutom att pensionsavsättningarna höjs så ökar också den enskildes möjlighet att exempelvis gå ner i arbetstid när man börjar närma sig pension, säger Sekos avtalssekreterare, Valle Karlsson.

Uppgörelsen innebär att arbetsgivaren betalar in ett högre belopp än tidigare till den enskilde medlemmens tjänstepension.

- Målsättningen är att den kompletterande pensionsavsättningen ska hamna på en total avsättning om minst två procent, fortsätter Valle Karlsson.

Överenskommelsen mellan Seko och Almega är i huvudsak en pensionsuppgörelse. Dock görs även några mindre justeringar även när det gäller andra villkor. Förändringarna är bland annat följande:

  • Man har i och med detta avtal alltid rätt att som visstidsanställd kräva en anställningstid om minst sju dagar. I dagsläget finns medlemmar inom avtalsområdet som visstidsanställs på några få timmar. Detta är inte möjligt med den nya överenskommelsen.
  • När det gäller ersättning vid beredskap införs vissa förändringar för företag som saknar lokala beredskapsavtal. Bland annat införs tre nivåer A, B och C. A-nivån innebär att du ska vara anträffbar via mobil eller dator för att via dessa "verktyg" kunna vidta åtgärder. B-nivån är i sak densamma som flertalet Seko medlemmar har idag, det vill säga inställelse på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete. C-nivån innebär att man ska inställa sig i hemmet för att därifrån utföra arbete. Tider för beredskapsersättningen är oförändrade, detsamma gäller regeln om sju beredskapstillfällen under varje fyra-veckorsperiod. Ett förtydligande rörande tillgodoräkning av arbetstid vid utryckning har gjorts under beredskapsparagrafen innebärande att minsta tid vid utryckning under beredskap är tre timmar i nivå B.
  • Arbetsgivaren och den enskilde kan avbryta en provanställning med två veckors varsel.
  • Tidigare var denna tid en månad. Tidigare hade facket två månader på sig att begära förhandling i rättstvister, exempelvis vid situationer när facket kräver att en uppsägning ska ogiltigförklaras. I det nya avtalet får facket två veckor på sig att begära förhandling i denna typ av frågor.

Seko bedömer att uppgörelsen sammantaget innebär plusvärden för förbundets medlemmar.

- Pensionsfrågan är en av de största utmaningarna vi har framför oss. En förhandling innebär att man delvis måste hitta kompromisser för att nå resultat. Min bedömning är att vi sammantaget drar vinstlotten för våra medlemmar, säger Valle Karlsson.

Dagens avtal om bland annat höjda pensionsavsättningar ersätter inte de traditionella avtalsförhandlingarna. Nu drar den stora avtalsrörelsen igång när det gäller såväl löner och övriga anställningsvillkor. Sekos avtalsyrkanden kommer att lämnas över till arbetsgivaren under mars.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: