Medlemsbrev november

Hej medlemmar och varmt välkomna till er som är nya hos oss. Flera av er har valt att prioritera ett fackligt medlemskap i en tid då vårt samhälle har en ny regering och drivs av en politik som oftast inte gagnar arbetarklassen eller dem som är låginkomsttagare. Det är nu vi tydligare måste gå samman och organisera oss för att kunna påverka och sätta bättre förutsättningar på vårt arbete inom vård och behandling.

Publicerad:

Tack till er som förstår värdet och meningen av det fackliga medlemskapet och arbetarrörelsen inte minst nu i svåra tider med stigande matvarupriser, höga energi- och bränslekostnader.

Tänk också på att du som medlem är försäkrad hos oss via Folksam, har du försäkringar i andra försäkringsbolag så kan det oftast vara mer förmånligt att flytta alla försäkringar till Folksam och koppla dem till ditt medlemskap i Seko. Det är viktigt för många att nu se över sin ekonomi och ditt försäkringspaket kan vara avgörande, se över dina försäkringar hos Folksam, du kan även teckna medförsäkringar för dina övriga familjemedlemmar, kanske kan du göra något med just ditt försäkringspaket för att få det både tryggare och till ett lägre pris.  

Löneförhandling, Rals. Vi är i slutskedet av årets Rals- förhandling. Ni som är månadsanställda och tillsvidareanställda kommer få ny lön utbetald enligt tidsplan, 23 december, med retroaktivitet från oktober. Alla frågor kopplat till lön hänvisas till din närmsta chef, det är arbetsgivaren som har bedömt dig och ditt arbete samt satt löneökning där efter. Ni som är timvikarier ingår i en översynsförhandling då samtligas löner ses över och höjs efter individuell prestation, detta görs vanligtvis ca 3 månader efter avslutad Rals.

Nu påbörjas snart en ny avtalsrörelse där Seko förhandlar med arbetsgivarverket för samtliga villkor, löner m.m. Vi får se hur många år avtalet tecknas på och vad villkoren och ersättningarna blir inför 2023.

Rapporten, Förvaring eller vård? Under midsommarveckan så släpptes rapporten ”Förvaring eller vård?” från förbundet Seko, den ligger till grund från er medlemmar som deltog i medlemsundersökningen. Rapporten beskriver bland annat förekomsten av hot- och våld, arbetsmiljön och de bristfälliga förutsättningar som framförallt behandlingskollektivet har för att kunna bedriva en trygg vård och behandling.

Denna rapport har blivit än mer aktuellt då Generaldirektören fattade ett beslut härom veckan för att agera på den allt mer växande kön av platser till myndigheten. Beslutet innefattar att nästa inga platsreduceringar kommer att göras, att vård och behandling får stå tillbaka för att kunna fylla på med ungdomar som står i kö och väntar plats. Seko anser att detta är allvarligt och att det kommer påverka arbetsmiljön negativt. Seko hävdar att säkerheten måste prioriteras och att beslutet kan göra att säkerheten blir svår att upprätthålla på våra institutioner. Vi tror att hot och våld kommer att öka samt att det kommer bli mer konflikter både mellan personal och ungdomar/klienter men också klinter/ungdomar emellan.

Vi vill att medlemmar hör av sig till sina närmsta Seko- ombud/skyddsombud eller förhandlare så vi får till oss hur detta beslut påverkar er arbetssituation och hur vi bäst kan stötta och hjälpa er, samt vad vi ska driva vidare gentemot myndigheten.

Kraven som Seko ställer i rapporten kan ni se enligt nedan och klubben har även haft ett möte med Generaldirektören Elisabeth Åbjörnsson Hollmark och HR- direktören Robert Stenbom kring rapporten och kravställningen. Det sista kravet har vi redan fått gehör på och detta utreds nu.

Politiska satsningar på det vårdande uppdraget Under de senaste åren har allt större fokus hamnat på säkerhetsarbetet inomSiS. Nu är det hög tid att det även satsas på behandlingsdelen. Från politiskt håll behövs det tillföras resurser till SiS för att myndigheten ska kunna uppfylla sitt vårdande uppdrag.

-  Rätt förutsättningar för personalen Personalen är SiS viktigaste resurs. För att SiS ska bli en attraktiv arbetsgivare måste underbemanningen försvinna, fler tillsvidareanställas och det måste finnasbättre stöd från chefer och ledning t ill de som arbetar i det klientnära arbetet.

-  Skapa möjligheter till en större differentieringen För att lyckas med sitt uppdrag måste SiS skapa möjligheter för en större differentieringav ungdomar  och klienter. Alla som vårdas inom SiS ska få en vårdmiljö som är anpassad efter deras individuella behov.

-  Aldrig ensam Ensamarbete är något som inte ska förekomma i det klientnära arbetet. Ett totalförbud mot klientnära ensamarbete skulle öka säkerheten och minska utsattheten för både personal och klienter.

-  Utred användningen av EKT även inom LvM Just nu pågår en utredning som ser över möjligheterna att begränsa eller förbjuda användningen av elektroniska kommunikationstjänster inom LvU. En likande utredning behöver tillsättas för att de över möjligheterna till begräsningareller förbund inom LvM.

Uppdaterad: