Information om stiftelser

Publicerad:

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Till järnvägsföretag och järnvägsförvaltningar i Sverige
Information från Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfond, Nils Varenius fond m fl.

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond
Stiftelsen lämnar bidrag till anställd i, pensionär från eller efterlevande maka/make/-sambo/barn till anställd/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.
Bidrag kan sökas för
- egen eller familjemedlems sjukdom,
- studier för studerande barn (med barn förstås barn upp till 18 år) till pensionär eller efterlevande till anställd i/pensionär från järnvägsbolag i Sverige.
Ansökan om bidrag kan ske under hela året, dock senast 12:te november för att ev erhålla bidrag för 2021.

Stiftelsen Nils Varenius fond
Stiftelsen lämnar bidrag för sjukdom/försörjningsplikt till anställd vid järnvägsbolag i Sverige. Ansökan om bidrag för försörjningsplikt eller sjukdom sker under hösten för 2021 och ansökan skall vara stiftelsen till handa senast till den 12:te november.

Stiftelsen Axel Roos fond
Stiftelsen Axel Roos fond lämnar ett årligt understöd för anställd som utsatts för olycka vid arbetsplats.
Du kan söka understöd om du är
- änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att denne avlidit,
- anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond
Stiftelsens ändamål är att bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit anställda vid järnvägsbolag i Sverige.
Du som är förare av tåg kan söka bidrag
- vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid,
- för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier.
Adress: Tel.nr. Email
c/o Karin Nyberg 070 – 762 2901 karin.nyberg@sjbv.se
Eliegatan 5
172 73 Sundbyberg

Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingar finns tillgängliga på Stiftelsen SJ/BV-personalens förmånsfonds hemsida, www.sjbv.se.
Blanketterna kan användas till respektive stiftelse för ändamålet studier eller sjukdom/försörjningsplikt.
För sjukdom och försörjningsplikt kompletteras ansökan med
- anställningsintyg med uppgift om inkomst för anställd i järnvägsbolag/-förvaltning,
- personbevis,
- läkarintyg.

OBS! Fonderna ersätter inte förlorad arbetsinkomst.

Skicka ifylld blankett till stiftelsen med post på adress Karin Nyberg, Eliegatan 5, 172 73 Sundbyberg eller med e-post till karin.nyberg@sjbv.se (OBS, endast PDF-filer)

Vid frågor angående fonderna och sökningsförfarande, kontakta Karin Nyberg på telefon 070 - 762 2901 eller via e-post karin.nyberg@sjbv.se.

Vänligen delge era anställda informationen på lämpligt sätt. Hänvisa gärna till vår hemsida www.sjbv.se.

Med vänlig hälsning
Karin Nyberg
Sekreterare
Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Handläggare: Karin Nyberg
Adress: Tel.nr. Email
c/o Karin Nyberg 070 – 762 2901 karin.nyberg@sjbv.se
Eliegatan 5
172 73 Sundbyberg
September 2021

Uppdaterad: