Infoblad 2 2019

Publicerad:

Det här infobrevet är ett utdrag ur protokollet från styrelsemötet den 4:e april samt information som tillkommit därefter.

Årsmötet 11 april

Roger Patriksson, Anna Bergström, Cecilia Hansson och Elisabeth Rönnlund kliver av och lämnar plats för en ny styrelse.
Valberedningen har skickat ut sin valkatalog till samtliga klubbar med information om de som är nominerade till styrelsen.

Två motioner/ärende har inkommit. "Anpassat schema p g a familjeskäl" (1) och "Direktverkande §15-17 i ATL till Spårtrafikavtalet (2)." Styrelsens förslag är att skicka ärendet ang. anpassat schema (1) som yrkande till avtalsrörelsen 2020. Det andra ärendet ang. ATL (2) föreslår styrelsen avslag och uppmanar klubben om ett mer konkret förslag till yrkande till avtalsrörelsen 2020.

Styrelsens förslag till valberedning är: Sara Wiren, Rickard Näslund, Moncef Jerbi.

Arbetsgrupper arbetsmiljö och avtal

Arbetsmiljö:

Ny hållplats, Vega, är invigd på Nynäsbanan. Vega finns inte med i linjeboken. Björn arbetar vidare i ärendet. Annars har det varit mycket lokalt arbete för styrelsen med arbetsmiljö som fokusområde.

Avtal:

Antal deltagare i avtalsgruppen är fulltalig, d.v.s. fem personer. Diskussioner i styrelsen kring avtalsgruppens enkät om klubbarnas utmaningar, både lokalt och i branschen.
Det finns en viss oro i styrelsen att klubbarna tycker att det kan bli dubbelarbete, att dels svara på enkäten men även komma in med yrkanden till Avtal 2020. Jannis tar frågan med avtalsgruppen och vi bordlägger frågan till nästa styrelsemöte.

Info från lokalombudsmännen (Maud Kjellberg)

Ett nytt arbetsplats - och skyddsombud är utsett på MTR Express i Göteborg.
Det har varit en välbesökt medlemsträff på Hector Rail i Luleå.
Maud har informerat om Seko på lokförarutbildingen som startat i Göteborg.
Tvist kommer att ske kring sparade semesterdagar på SJ Götalandståg.
Sekos tolkning är att du ska kunna spara semesterdagar så länge du vill. Arbetsköparen har inte samma tolkning utan betalar ut dessa i pengar istället för ledighet.

Info från Centralombudmännen (Thomas Gorin Weijmer)

Loss of license: vi har flera medlemmar som undrar hur långt vi kommit i förhandlingen med Almega. Beslut tas att: förbundet skriver ihop en information angående Loss of License som går ut till medlemmarna.
Stora kostnader för rättshjälp vid tvister. Mer grundläggande arbete kommer att ligga på klubbarna än på förbundet.

Det är många tvister när det gäller Solreneriet.
Den 19:e mars träffade Thomas avtalsdelegationen från förra avtalsrörelsen för att diskutera avtal 2020.

Den 25 – 26:e september är det spårtrafiksdagar.
Green Cargo, SJ, Euromaint och Tunnelbanan har över 1000 medlemmar. De har tre mandat var till spårtrafiksdagarna och avtalskonferensen 8 – 9:e jan 2020. Pendelklubben och Västtåg har två mandat.
Övriga klubbar har ett mandat.

Det går att begära ett extra mandat om det finns ett behov och då kontaktar klubben Thomas. Branschstyrelsen har två mandat.
De som är välkomna är de som har tyngre mandat i klubben. t ex ordförande eller förhandlingsansvarig.

Tre krav ska komma in från varje klubb/förhandlingsorganisation till branschorganisationen innan den 22: a november. Innan dess ska de ha pratat med medlemmarna på arbetsplatserna så att kraven kommer från medlemmarna och att de är involverade i hela processen.
Beslut att: Anna skickar ut särskild info ang. avtal 2020 ihop med infobrevet ang. när yrkanden ska vara inne och var de ska skickas.

Verkstadssidan inom ETF ska träffas i Bryssel i slutet av april. Thomas åker med Mika Fransila.

Info till/från klubbar

På denna punkt är det tänkt att klubbarnas funderingar ska förmedlas. För att komma i kontakt med styrelsen använder du mejladressen längst ner i infobrevet.
Solreneriet kommer att ingå i klubb Seko Tunnelbanan inom kort. Medlemmarna går in på tarifflöner.

Tunnelbanan ska upphandlas om fyra år och arbetet har påbörjats. Seko Stockholm hjälper till med kontakt med politiker och opinionsbildning.
MTR Tunnelbanan har nekat skyddsombudutbildning. Förhandling pågår...

Branschstyrelsen skulle vilja sammanställa lyckade förhandlingar i klubbarna och sprida till andra klubbar. Är du representant i en klubb där ni förhandlat och vunnit en tvist, hör av dig till oss. Som ny förhandlingsansvarig är det svårt att veta vilken summa man kan kräva i skadestånd vid tvister. Branschen kan vara behjälplig i dessa frågor.

Seko Klubb SJ Östergötland har förhandlat om sprucken fridagsvila (24+12) och flyttade fridagar utan samråd. De vann båda men är oense om skadeståndet för den första.
Seko Klubb Upptåget har lämnat in en tvist om sprucken fridagsvila (48+12). Inget svar från arbetsgivaren.

Ekonomi och medlemsstatistik

Per-Anders meddelar att ekonomi är i balans och medlemsstatistiken är oförändrad sedan senaste mötet.

Digitalisering

Seko Framtid har skickat ut frågan om hur vår bransch påverkas av digitaliseringen.
Styrelsen skriver ihop ett svar på mötet och Anna skickar det till Helena Andersson som är med i Seko Framtid.
Seko Framtid är en grupp som arbetar med material till en rapport som ska ligga som grund för Sekos kongress 2021. Vi bifogar våra svar som ett dokument till infobrevet.

Övriga frågor

Rapport om ETF och Mälardalstrafiken.
Hanna har varit i Prag inom forumet för ETF.
Hot och våld och säkerhet ombord diskuterades. I Tjeckien har de bra kontakt med polisen och som kommer ut när det uppstår problem ombord. I England är det mycket skyltar ombord hur det går till om du beter dig illa. Det finns några otydligheter när det gäller återrapportering efter ETF mötena som behöver redas ut med förbundet.
Hanna var med och anordnade flygbladsutdelning angående Mälardalstrafiken den 18:e mars i Eskilstuna, Nyköping och Norrköping. Nästa utdelning är den 26:e april.

Med detta brev så vill styrelsen tacka för det senaste året och önska den nya styrelsen lycka till med arbetet i framtiden. Kämpa på, kamrater!

Uppdaterad: