Om Seko Posten

Seko Posten är en förhandlingsorganisation som har mandat från Sekos förbundsstyrelse att ansvara för den fackliga verksamheten inom Post Nords svenska verksamhet. Vår verksamhet grundar sig på Sekos verksamhetsplan och andra beslut som fattats av Sekos kongress.

Seko Posten organiserar genom sina klubbar ca 13 000 medlemmar och är den största fackliga organisationen i Posten. Flertalet av Sekos medlemmar i Postnord är anställda i produktionsverksamheter som brevbäring, transport och terminaler, men vi har också medlemmar som arbetar inom kundtjänst, administration och försäljning.

Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars intressen. Vi gör det genom att träffa och upprätthålla kollektivavtal, driva förhandlingar samt att arbeta för att säkra en god arbetsmiljö för alla våra medlemmar. Vi arbetar också med att påverka politiska beslut som får konsekvenser för våra medlemmars anställning. I näringspolitiska frågor som rör postområdet samarbetar vi med vårt förbundskontor i syftet att påverka politiska beslut i rätt riktning för våra medlemmar.

Kollektivavtal om löner och övriga anställningsvillkor är alltid den högst prioriterade frågan för Seko Posten. För oss är jämställdhet och icke diskriminerade löner en självklarhet. Seko Posten verkar också aktivt för att löneutrymmet för produktionspersonal ska fastställas i krontal och inte i procent.

Vikande brevvolymer innebär att antalet anställda sannolikt kommer att fortsätta minska. Det innebär att Seko Posten måste säkra att det vi har starka kollektivavtal om personalomställning/trygghet.

Arbetsmiljöfrågorna är en väsentlig del av våra medlemmars vardag. För flertalet av våra medlemmar innebär arbetet en fysisk belastning, även den psykosociala arbetsmiljön är ett viktigt fokusområde.

Seko Posten ska också fungera som ett stöd till alla lokala klubbar i arbetet med att rekrytera och organisera medlemmar på arbetsplatserna. Vi bidrar på olika sätt, bland annat säkerställer vi att Seko-medlemmar får ta del av en relevant och regelbunden medlemsinformation.

 

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten
Kategorier: