Upprop till Sveriges politiker och PostNords Ledning

Publicerad:

Postverksamheten är under stark förändring, digitaliseringen medför minskande intäkter i takt med att brevvolymerna faller. De lagstadgade servicemålen och de ekonomiska mål ägarna ställt går inte ihop, företaget ges därmed inte rätt förutsättningar. Nuvarande postlagstiftning är dessutom utformad på ett sätt som missgynnar det postföretag som utför samhällsuppdraget.

 

Följden blir att vi anställda utsätts för orimliga effektiviseringar. Underbemanning och en hög andel otryggt anställda är alltför vanligt i verksamheten, de ofrivilligt deltidsanställda är många och bemanningsföretag överutnyttjas. Dessutom sker en överströmning från transporter med egen personal till utnyttjande av underentreprenörer. Risken för användande av oseriösa transportföretag ökar, samtidigt som postanställda riskerar att förlora sina jobb.

 

Vi är medvetna om att vikande brevvolymer kommer att medföra färre anställda och vi accepterar att ny teknik innebär förändringar av våra arbeten.
Däremot kan vi aldrig acceptera att våra arbetsvillkor och våra förutsättningar att göra ett bra jobb försämras. Det gäller oavsett om vi är brevbärare, chaufförer, terminalarbetare, kundtjänstmedarbetare, chefer eller administratörer. Vårt arbete är viktigt och vi ska ha rätt förutsättningar att utföra det.
Vi påminner gärna regeringen om de vackra orden i regeringsförklaringen "Ny teknik och effektivare arbetssätt ska inte leda till stress eller utslitning"

.

Till politiker i regering och riksdag

  • Skapa bättre balans mellan ekonomiska krav och servicemål och ge därmed företaget bättre förutsättningar.
  • Besluta om ny en postlag som inte missgynnar det företag som utför samhällsuppdraget. En sådan lag måste också säkra en god postservice för hela landet.
  • Ställ som ägare krav på att företaget garanterar goda arbetsförhållanden och schysta villkor för anställda i företaget, men också för anställda hos underleverantörer.
  • Undanröj definitivt och slutgiltigt hotet om börsintroduktion.

Till PostNords ledning

  • Bemanna arbetsplatserna så att vi kan utföra vårt arbete på ett bra sätt. Lyssna på de anställda och tillvarata personalens kompetens, engagemang och servicekänsla.
  • Minska andelen otrygga anställningar och användandet av bemanningsföretag. Heltid ska vara den naturliga anställningsformen, nödvändiga förstärkningsresurser ska endast användas som komplement. Genomför nödvändig personalomställning på ett ansvarsfullt sätt. Bemanningsanställda som kontinuerligt behövs i verksamheten bör erbjudas en postanställning.
  • Möt kunderna med egen personal, minimera användandet av underleverantörer och genomför ingen outsourcing av produktionsverksamhet på terminaler eller inom distribution. I ett läge där företaget redan avser att minska antalet anställda spär outsourcing bara på problemen.
  • Garantera att schyssta villkor gäller för chaufförer som utför transporter för underentreprenörer, svenska kollektivavtal ska gälla på svenska vägar. Se till att enbart använda seriösa transportföretag. PostNord, som ägs av svenska och danska staten, måste vara ett föredöme för att inte skada företagets varumärke.
Uppdaterad: