Medlemsinformation vecka 22

Publicerad:

Nytt Personalomställningsavtal i PostNord Sverige
Seko och övriga fackliga organisationer är överens med arbetsgivaren om ett nytt personalomställningsavtal. Avtalet gäller från och med den 1 juni och avtalsperioden ut, samt även kommande avtalsperiod. PostNord kommer de närmaste åren fortsätta minska bemanningen. Därför är det viktigt att vi nu säkrat upp ett ännu starkare kollektivavtal för personalomställning. Det nya avtalet syftar till att ge bättre möjligheter att fokusera på att hitta nytt jobb utanför PostNord om man blir övertalig.En del nya omställningsverktyg har lagts till i avtalet men den stora förändringen är att konstruktionen för Futurum, som nu kommer heta Novum, görs om.
- 2016 gjorde vi en del förändringar i Personalomställningsavtalet, bl.a. tillkom
arbetsplikten i Futurum. När det nu gått några år kan vi se att det gamla avtalet inte är optimalt. Nu försvinner arbetsplikten så att våra övertaliga medlemmar ska kunna lägga all kraft på att hitta nytt arbete. Vi gör dessutom
månadsersättningarna avräkningsfria, dvs antal månadslöner är det samma
oavsett om man hittar ett nytt arbete eller ej, säger Johan Lindholm ordförande
Seko Posten.
- När vi följt medlemmar som blivit övertaliga de senaste fem åren ser vi ett tydligt mönster. Ju äldre du är desto svårare har man att hitta ett nytt arbete. I det nya avtalet kommer därför personer som fyllt 55 år få lägga till ytterligare två månadslöner i Novum vid övertalighet, säger Johan.
Kort sammanfattning av nyheter i avtalet:
• Arbetsplikten i Futurum, som nu döps om till Novum, plockas bort.
• Blir man övertalig och väljer Novum är ersättningen 12 månadslöner om man
varit anställd 10 år eller mer, 10 månadslöner för anställda i 7–9 år och 9
månader för anställda 4–6 år. Ersättningarna är pensionsgrundande och
avräkningsfria.
• Har man fyllt 55 år vid tidpunkten för inträdet i Novum utgår ytterligare två
månadslöner. Dvs om du fyllt 55 år och varit anställd i 10 år eller mer blir
ersättningen 14 månadslöner istället för 12.
• ”Frivillighet” är en nyhet i avtalet. Samtliga anställda med minst fyra års
anställningstid kan frivilligt få ansöka om att lämna sin anställning med ett
avgångsvederlag på sex månadslöner.
• En annan nyhet är att personer med så kallad ÖB-rätt, dvs möjlighet att gå i
pension vid 60 år, kan erbjudas 3 månadslöner vid en övertalighet för att gå i
pension. Förstärkt ÖB finns fortfarande kvar som ett alternativ i avtalet.

En mer detaljerad beskrivning av det nya personalomställningsavtalet kommer i nästa nummer av Seko Postens medlemstidning.

Ladda ned pdf för utskrift

Uppdaterad:
Sidansvarig: Seko Posten