Seko Stockholm

Konfliktrapport 2017

(Spårtrafikavtalet, Telekomavtalet)

Seko Stockholm fick ansvar för konfliktsamordningen i vår geografi på Spårtrafikavtalet och Telekomavtalet. Vi gav också ett litet understöd till våra kamrater på Järnvägsinfrastrukturavtalet. Här följer en rapport om båda varslen och några preliminära slutsatser

1.0 Spårtrafikavtalet
Varslet på Spår lades den onsdag 3 maj. Här började vi, efter att ha blivit meddelade att vi fått samordningsansvar, med att stämma av med branschorganisationen ordförande om vad de gjorde och vad vi kunde komplettera med. Vi bokade också tidigt lokaler både i Solna och på Barnhusgatan för klubbarna att kunna disponera i händelse av konflikt.

1.1 Inledande agerande
Vår första åtgärd efter avstämningen var att skicka ut ett mejl till samtliga spårklubbar i regionen. Detta innehöll dels en kallelse till ett konfliktmöte för klubbarna och dels riktlinjer för arbetet med att organisera konfliktorganisation lokalt. Se bifogade filer. Tanken med riktlinjerna, som var sammanställda utifrån Konflikthandboken, var att trycka på att klubbarna skulle dra igång sina förberedelser på en gång och på så vis komma en bra bit på vägen inför mötet, som var förlagt till torsdag 11 maj.

1.2 Konfliktmöte
Mötet torsdag den 11 maj var välbesökt med sammanlagt 27 förtroendevalada, vilket inkluderade företrädare från samtliga klubbar med undantag för Stockholms Spårvägar och Arlanda Express (den sistnämnda hade anmält förhinder). Vi hade kallat till heldag, trots att mötet bara beräknades pågå under ett par timmar, med syftet att de lokalt förtroendevalda skulle få tid för att fortsätta förberedelsearbetet. På mötet visade det sig också att flera av klubbarna agerat och vidtagit många förberedelser. På mötet fastställdes en lista på konfliktansvariga i respektive klubb, och vi fick ut strejkvästar. Det blev också ett mycket bra möte ur informationssynpunkt, där framförallt Carolin Evander och Juwanro kunde ge många konkreta svar på olika frågor som rörde varslet.

1.3 Information till klubblösa
Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten besökte tillsammans med Carolin Evander Hagalund-depån. På Hagalund fanns en stor grupp av tågstädare som saknade klubb. Vi hade god nytta av samarbetet med ISS-klubben för att både komma in och nå ut till dessa grupper. I övrigt uppdrogs åt klubbarna att informera och organisera inför konflikten lokalt.

1.4 Media
Medialt planterade Seko Stockholm två nyheter i ETC, båda om arbetsgivarnas försökt att kartlägga facklig tillhörighet. Vi var också på gång med ett inslag i lokal-tv, som blev inaktuellt i och med att ett avtal tecknades.

9 maj: Almega uppmanar till kartläggning av fackmedlemmar

11 maj: Fler försök att kartlägga fackanslutna: "De frågade efter medlemslistor"

Utöver dessa utspel fick vi också ETC att skriva om konflikten på Järnvägsinfrastrukturavtalet, 15 maj: "Det är bra att ha resväskan redo"

1.5 Övrig opinionsbildning
Propagandamässigt bistod Seko Stockholm förbundet i att skicka ut flygblad och affischer till samtliga klubbar. Vår roll var att ge synpunkter på innehåll, och sedan förse förbundets kommunikationsenhet med adresser och antal flygblad och affischer som skulle skickas ut. Detta skedde genom avstämning med klubbar och egna uppskattningar.

Seko Stockholm tog också initiativ till en flygbladsutdelning, där ett 15-tal lokalt förtroendevalda och SSU-aktivister snabbt kunnde samla sig och dela ut 4 000 flygblad under loppet av 30 minuter på t-centralen (i morgonrusningen 11 maj). Detta i kombination med förbundets affischkampanjer hade en god effekt där budskapet lätt kunde plockas upp snabbt av många.

1.6 Uppföljningsmöte
Seko Stockholm har efter önskemål från ansvarig ombudsman på Spårtrafikavtalet, Thomas Gorin, tagit initiativ till ett informationsmöte om det nya avtalet till vilket två företrädare från varje klubb inbjudits. Mötet äger rum i Solna Folkets Hus tisdag 13 juni på Folkets hus i Solna.

2.0 Telekomavtalet
Varslet på Telekom lades tisdag 9 maj mitt under förberedelserna för eventuell strejk på Spår. Här fick vi snabbt besked om konfliktansvar.

2.1 Inledande agerande
Vi bokade lokaler i Solna och på Barnhusgatan. I ett utskick till alla förtroendevalda på telekom-företag med Almega som avtalstecknare (utsänt torsdag den 11 maj) inbjöd vi till ett möte enligt samma modell som det vi hade på Spår. Mötet utlystes till tisdag den 16 maj. I detta utskick bifogades förutom Konfliktmeddelandet från förbundet ett frågor-och-svar-dokument som vi fått från PO Fällman och en för telekom-folket anpassad version av de riktlinjer till förtroendevalda för arbetet med förberedelser (som vi använt på Spår).

Vi fortsatte på måndagen med ett utskick till samtliga medlemmar, både som e-post och som fysiskt brev. I brevet förklarade vi kortfattat vad de strejk- och blockadåtgärder som fanns i varslet innebär, listade de företag i regionen som berördes i första varselomgången, redogjorde kortfattat för de viktigaste frågorna konflikten gällde, informerade om vad som gäller vid arbetsgivarens försök att kartlägga fackligt medlemskap, samt bifogade information om vart man kunde vända sig. Här stämde vi av avgränsningsområdet med BO Tele.

Vi satte också två ombudsmän på att hjälpa till med att ringa runt till förtroendevalda inför tisdagens möte för att säkerställa närvaro.

2.2 Konfliktmöte
Mötet var inte direkt välbesökt med tio förtroendevalda. Företrädare från de stora klubbarna saknades också. De företag som var representerade var: Eltel, Ericsson Local Services, Telenor, Telelarm och 4PRO. Mötet var dock bra. Alexander Lindholm och Fredrik Persson hjälpte till att svara på frågor och vi kunde samla in kontaktuppgifter till konfliktansvariga, dela ut strejkvästar och annat material.

2.3 Media
Vi hade inget eget media-arbete omkring telekom-varslet, utan satsade här på att sprida de artiklar som publicerats i Seko-tidningen och på Dagens Arena.

2.4 Övrig opinionsbildning
Vi stod beredda att organisera en flygbladsutdelning liknande den vi hade på Spår, och samordnade oss med förbundets kommunikationsenhet som stod beredda att ordna med snabb tryckning av flygblad. Denna ställdes dock in då varslet drogs tillbaka och uppgörelse träffades.

2.5 Uppföljningsmöte
Vi håller på eget initiativ ett uppföljningsmöte för klubbarna och de förtroendevalda med PO Fällman måndag 12 juni på Barnhusgatan.

3.0 Utvärdering och förslag till förbundsstyrelsen
Konfliktsamordningen för Seko Stockholm gick bra av flera skäl. Att vi har tidigare erfarenheter och därmed rutiner som vi kan luta oss mot är ovärderligt för att kunna agera snabbt och effektivt.

På Spårtrafikavtalet är det uppenbart at vi har en relativt stark lokal organisation, med klubbar som snabbt kan nå ut till och informera medlemmar. Flera klubbar tog snabbt initiativ och började förbereda sig för konflikt i ett tidigt skede. Vi fick också mycket rapporter och det var lätt att kommunicera.

På Telekom var kontakten med klubbarna sämre. Vi fick t.ex. inte in information om lokalt konfliktansvariga från ett par av de större klubbarna och företrädare från dessa dök inte upp på det möte vi anordnade (med undantag för klubben på Eltel). I en bransch med många små företag, där förtroendevalda ofta är ensamma eller relativt få på sina arbetsplatser är det viktigt att vi lyckas samla alla klubbarna i det gemensamma arbetet inför en konflikt, vilket medför kunskapsöverföring som stärker organiseringen. Eltel-klubbens förtroendevalda spelade exempelvis en viktig roll på mötet.

En annan fråga är också om inte konfliktorganiseringen borde föranleda en central utvärdering av de rutiner som används. Vi ser det som positivt att regionerna på ett eller annat sätt deltar i konfliktsamordningen och organiseringen (vi har ett brett lokalt kontaktnät, även utanför berörd bransch/avtalsområde, vi kan bistå med lokaler oberoende av arbetsgivaren, vi har infrastruktur oberoende av arbetsgivaren för att göra snabba utskick, upparbetade relationer till lokala medier osv). Men när ansvaret för att organisera konflikt decentraliseras regionalt tror vi att det är viktigt att alla berörda regioner agerar på samma sätt. Den klubblöse medlem som exempelvis bor i Uppsala men arbetar på ett telekomföretag i Stockholm som är uttaget i strejk behöver exempelvis få likvärdig information som den medlem som både bor och arbetar inom vårt geografiskt avgränsade område.  

Gemensamma rutiner beträffande informationsutskick, att kalla till snabba planeringsmöten, upprätta konfliktkommittéer, bistå med lokaler etc (och andra uppgifter som härrör ur konflikthandboken) borde förmodligen fastställas av förbundsstyrelsen för att det ska vara lätt att följa upp centralt, vilket kan skapa tydlighet kring uppdraget och bidra till en praxis där vi enkelt ser vart vi behöver stödinsatser, centralt agerande, eller agerande från BO/FO för att komplettera regionala insatser etc.

Seko Stockholms verkställande utskott
24 maj 2017

Uppdaterad: