Seko Stockholm

Återinför biljettkontrollen i SL:s regi

En väl fungerande biljettkontroll är en förutsättning för en effektiv och attraktiv kollektivtrafik. Biljettkontrollen ska inte enbart syfta till att säkra intäkterna till SL – den utgör också en viktig servicefunktion till resenärerna. Därigenom bidrar den positivt till SL:s varumärke. Kontrollanterna möter dagligen tusentals resenärer och är i många avseenden SL:s ansikte utåt.

Publicerad:

Sedan biljettkontrollen lades ut på entreprenad 1 januari 2010 har det visat sig svårt för SL att garantera att kontrollen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. I fjol kom varningssignaler om att allt inte stod rätt till hos Securitas, den entreprenör som bedriver biljettkontrollen på uppdrag av SL. I maj slog personalen larm om att systematisk överrapportering av antal utförda kontroller förekom i syfte att generera provision till Securitas. De kontrollanter som slog larm har nu varslats om uppsägning.

På tisdag ska trafiknämnden i landstinget anta en strategi för upphandlingen av biljettkontrollverksamheten, när kontraktet mellan Securitas och SL löper ut sista december 2012. Istället för att dra lärdom av det inträffade väljer SL att gå fram med en ny upphandling där bevaknings- och bemanningsföretag pekas ut som särskilt lämpade att lämna anbud. För oss ter sig detta upplägg som både förvånande och riskabelt.

Vår gemensamma uppfattning är att biljettkontrollen på sikt ska återföras i egen regi tillsammans med kundtjänsten – som en del av SL:s kärnverksamhet. I avvaktan på detta ska en bred upphandling göras som säkrar en kvalitativ och kostnadseffektiv biljettkontroll. Upphandlingen kan därför inte ges den begränsning som föreslås i SL:s förslag till upphandlingsstrategi. Att specifikt peka ut bevaknings- och bemanningsföretag som lämpade att bedriva biljettkontrollen, riskerar att utesluta kompetenta aktörer från att lägga anbud på kontrollverksamheten. Vi ser ingen anledning att begränsa anbudsgivarna till dessa kategorier, utan anser att en fri anbudsprövning måste göras.

Vid en verksamhetsövergång är det kutym att personalen erbjuds att följa över till den nya utövaren. För att garantera detta finns klausuler om personalövertagande normalt inskrivna i avtalen. Så dock inte i det här fallet. Detta innebär att ett 70-tal biljettkontrollanter riskerar att förlora jobbet, samtidigt som SL går miste om för biljettkontrollen viktig kompetens. Det är både oetiskt och oekonomiskt. Vi kräver därför att SL skriver om sin upphandlingsstrategi i syfte att säkra verksamheten.

Meddelarskyddet måste också fungera fullt ut och omfatta all trafikpersonal, även i praktiken. Det är orimligt att personal riskerar jobbet då de påtalar brister i arbetsmiljön eller entreprenörens sätt att sköta sitt åtagande gentemot SL. Arbetsvillkoren för kontrollanterna är en avgörande faktor för att trygga en god service för resenärerna.

Då kontrollverksamheten bedrevs i egen regi var kostnaden lägre och kvaliteten högre än idag. Privatiseringen har motverkat sitt syfte genom att underminera biljettkontrollens legitimitet. Biljettkontrollen är en viktig del av SL:s ansikte utåt och det är av yttersta vikt att resenärerna kan lita på att kontrollen sköts på ett korrekt sätt. Oegentligheter riskerar att påverka betalningsmoralen och därmed biljettintäkterna på sikt.

Vi uppmanar därför SL och trafiknämnden – under ledning av trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M) – att ta sitt förnuft till fånga genom att återremittera upphandlingsstrategin på tisdag och återkomma med ett nytt förslag som garanterar biljettkontrollanternas fortsatta anställning hos den nya entreprenören

Gunilla Roxby Cromvall (V) • Ledamot i trafiknämnden, Johnny Nadérus • Facklig-politisk samordnare Seko, Yvonne Blombäck (MP) • Gruppledare och ledamot i trafiknämnden

Debattartikeln är publicerad i Stockholms fria.

Uppdaterad: