Undersökningar och rapporter

Här laddar du ner rapporter och undersökningar som berör Sekos medlemmar i något avseende. Det kan vara sådana som Seko eller andra tagit fram.

Rapporterna är sorterade i publiceringsordning, använd sökfunktionen för hemsidan om du vill söka efter visst innehåll.

 • Satsa på personalen! (5 MB)

  En rapport om krisen i Kriminalvården.

 • Förvaring eller vård? (3,55 MB)

  Bristande resurser slår hårt mot både personal och ungdomar/klienter - en rapport om situationen inom Sis.

 • Ingen ska dö på jobbet (3,68 MB)
 • Med hälsan som insats (4,13 MB)

  En rapport om arbetsmiljön för anställda inom järnvägstrafiken. Hot, våld och sexuella trakasserier är vardag bland den personal som ska visera biljetter och ge bra service till resenärerna ombord.

 • Med fara för livet (5,51 MB)

  En rapporten handlar om den alltmer alarmerande arbetsmiljön för Sveriges vägarbetare. Över tusen Seko-medlemmar som arbetar på vägen har under våren 2019 svarat på en enkäten om sin arbetsmiljö och bilden är tydlig. Hela 91 procent uppger att de känner oro för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. Motsvarande siffra år 2009 var 47 procent.

 • Statens institutionsstyrelse är en myndighet i förfall (3,68 MB)

  En rapport från Seko 2019

  Under november 2018 genomförde Seko en undersökning bland förbundets medlemmar inom SiS för att få veta mer om deras arbetsmiljö. Resultatet är en skrämmande läsning.

 • Undersökning bland medlemmar i kriminalvården (16,98 MB)

  En undersökning från Seko december 2017

  På uppdrag av Seko har Kantar Sifo underöskt hur medlemmar som arbetar inom kriminalvården ser på säkerheten och arbetsmiljön på sina arbetsplatser.

 • En kriminalvård i kris (4,59 MB)

  En rapport från Seko juni 2018

  En rapport om den allvarliga utvecklingen innaför murarna maj 2018.
  Seko har under många år lyft frågan om arbetsmiljö för de anställda inom Kriminalvården. Ensamarbete, hot och våld, pressade schemanb och brister i säkerheten för våra medlemmar har länge varit en verklighet. 

 • Allt farligare att jobba på vägen (1,9 MB)

  En rapport från Seko juni 2016

  Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt.
  Det visar en undersökning som Novus gjort bland Sekos vägarbetare.

 • Våld och droger vardag på SiS-hemmen (4,13 MB)

  En rapport från Seko november 2015

  Var tredje behandlingsassistent inom den statliga tvångsvården har blivit utsatt för fysiskt våld under det senaste halvåret. Det visar en enkätundersökning som Seko, Service- och Kommunikationsfacket, genomfört bland medlemmarna inom Statens Institutionsstyrelse (SiS).

 • Spårlöst försvunna rättigheter (2,4 MB)

  En rapport från Seko 2014

  En kritisk studie av svenska myndigheters rutiner vid upphandlande.

 • Näringspolitiskt program (574 kB)

  Program fastställt av Sekos kongress oktober 2013

  Denna näringspolitiska rapport är omfattande till sidantalet. Men för varje enstaka bransch är problembeskrivningarna endast översiktliga. Rapporten pekar ut färdriktningen för förbundets näringspolitiska arbete de kommande åren. Den genomgående principen är "reglera avregleringen".

 • När vinst går före säkerhet (2,65 MB)

  En rapport från Seko februari 2013

  Mer än hälften av de anställda upplever att det finns brister i underhållet –såväl fordon som infrastruktur uppvisar allvarliga säkerhetsrisker. Det visar en ny undersökning bland Sekos medlemmar inom den spårbundna kollektivtrafiken i Stockholm.

 • För kvalitet, klimat och tillväxt (933 kB)

  Sekos järnvägspolitiska program april 2012

  Den svenska järnvägen har under de senaste 20 åren stegvis avreglerats. I vissa hänseendenhar det lett till att personal, passagerare och samhället ställts åt sidan. Järnvägen har också varit eftersatt i form av undermåliga resurser för drift, underhåll, reinvesteringar ochnyinvesteringar.

 • Farligare innanför murarna när ensamarbetet ökar (2,05 MB)

  En rapport från Seko 2012

  Förekomsten av hot och våld mot anställda inom Kriminalvården fortsätter att öka – trots myndighetens omfattande investeringar i tekniska säkerhetslösningar. Det visar en ny medlemsundersökning från Seko.

 • Undersökning Seko Posten (66 kB)

  Undersökning från Seko augusti 2011

  Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter?

 • När säkerheten kommer i andra hand (282 kB)

  En rapport från Seko 2010

  Underhållet av tunnelbanan i Stockholm är allvarligt eftersatt. Trasiga tåg skickas ut i trafik och fel som rapporteras av de anställda åtgärdas inte. Det visar en undersökning som Seko låtit göra bland förbundets medlemmar inom tunnelbanan.

 • Allt farligare att jobba inom Kriminalvården (1,48 MB)

  En rapport från Seko 2009

  Sex av tio kriminalvårdare upplever att det förekommer våld eller hot om våld på den egna arbetsplatsen. Lika många tycker att stressnivån har ökat det senaste året. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och kommunikation har låtit Novus Opinion göra bland  örbundets medlemmar inom Kriminalvården.

 • Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. (1,12 MB)

  En rapport från Seko 2011

  Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid vägarbeten – och vägarbetarna oroar sig i allt högre utsträckning för säkerheten. Det visar en undersökning som SEKO låtit Novus Opinion genomföra.

 • Sätt fart på Sverige - Länsstyrelser vill investera mer (2,33 MB)

  En rapport från 6F - Fackförbund i samverkan juni 2015

  Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på infrastruktur och bostäder är långt ifrån tillräckliga. Det visar en undersökning som Sifo genomfört på uppdrag av 6F – Fackförbund i samverkan.

 • Det är tufft att jobba ombord men någon måste göra det (205 kB)

  En rapport från Seko september 2009

  Hot och våld mot anställda inom svensk spårtrafik ökar. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och kommunikation har låtit Novus Opinion göra bland förbundets medlemmar inom spårtrafikområdet.

 • Usel säkerhet vid vägarbeten - men lösning finns (327 kB)

  En rapport från Seko juni 2009

  Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO – Facket för Service och Kommunikation låtit Novus Opinion genomföra bland förbundets medlemmar inom vägbranschen.

 • Bygg bort arbetslösheten (774 kB)

  En rapport från 6F - Fackförbund i samverkan juni 2015

  Rapport om investeringar i trafikinfrastuktur och bostäder. För sysselsättning och hållbar tillväxt. Problem, behov och åtgärdsförslag.

 • Fri frakt till ett högt pris.pdf (516 kB)
Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten