Fackets ansvar

Som förtroendevalda ska vi samverka med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet. En del av vår samverkansplikt är att påtala brister och ställa krav.
När rutiner gällande sexuella trakasserier finns på plats ska vi tillsammans med skyddsombuden vaka över att de också följs kontinuerligt och utvecklas vid behov.

I diskrimineringslagens tredje kapitel beskrivs aktiva åtgärder. Med detta menas förebyggande och undersökande arbete. Det är arbetsgivarens ansvar att jobba med aktiva åtgärder men facket ska vara delaktiga.

✓ Undersök vilka risker och hinder som finns i arbetet

✓ Analysera orsakerna till riskerna och hindren som ni kom fram till

✓ Redogör för vilka åtgärder som ska genomföras och fastställ en tidsplan för åtgärderna

✓ Följ upp och utvärdera arbetet med åtgärderna

✓ Redogör för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts


Den fackliga organisationen ska tänka på:

  • Kommunicera tydligt vilka som är fackligt förtroendevalda.
  • Kom förberedd till samverkansmöten.
  • Tänk på det egna beteendet vid samverkan.
  • Lyssna, kom med egna idéer och hjälps åt med det vi kommer överens om. 
  • Var uppmärksam på om vi själva är en del av jargongen och kulturen.
  • Det är viktigt att vi markerar när situationer uppstår i vår närhet och att vi vårdar medlemmars förtroende i de här frågorna.
  • Bevaka att policy och handlingsplan följs.
  • Lyft aktuella frågor för diskussion.
Uppdaterad: