Arbetsgivaren ska motverka sexuella trakasserier

Arbetsgivaren ansvarar alltid för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå.

Enligt lag ska arbetsgivare motverka sexuella trakasserier genom förebyggande insatser. Diskrimineringslagen påtalar att arbetsgivare ska arbeta främjande och förebyggande för att motverka sexuella trakasserier. Det innebär att arbetsgivaren behöver vara vaksam och aktivt se över alla förhållanden på arbetsplatsen som kan orsaka sexuella trakasserier – allt från snacket i fikarummet till hur arbetet är organiserat.

Riktlinjer för att tydliggöra nolltolerans
Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer i sin verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för alla anställda (inklusive chefer, vikarier, praktikanter och inhyrd personal) att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen.  På så sätt ska arbetsgivaren förebygga och förhindra sådana beteenden.

Rutiner

Alla arbetsgivare ska också ha rutiner i sin verksamhet. Rutinerna ska ge praktisk vägledning om hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Det ska framgå av rutinerna:

  • vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till
  • vad arbetsgivaren måste göra när hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen
  • vem som har ansvar för att utreda händelsen eller påståenden

Alla arbetsgivare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner.

För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till dem.

Arbetgivaren måste utreda
Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren enligt diskrimineringslagen skyldig att agera. Arbetsgivaren ska utreda händelserna och vid behov genomföra åtgärder för att trakasserierna eller sexuella trakasserierna upphör.

Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att utreda eller åtgärda kan du i första hand till göra en anmälan till ditt fackförbund. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden.

Hur arbetsgivaren får kännedom om det inträffade spelar ingen roll, det kan vara en kollega som anmäler eller facket eller den utsatte. Oavsett anmälare är arbetsgivaren skyldig att utreda.

 

Uppdaterad: