Sekos arbete i EU

Sekos breda spektrum av branscher påverkas av omvärldens utveckling. Genom en allt mer gränsöverskridande europeisk arbetsmarknad ställs högre krav på den fackliga verksamheten.

Vi ser hur fackliga villkor och rättigheter ställts mot EU-fördragens principer om fri rörlighet för personer, tjänster, varor och kapital.

Seko kämpar därför för att föra fram vikten av partsmodellen. En modell som har visat sig vara ett vinnande koncept där parterna på arbetsmarknaden gör upp om de arbetsrättsliga reglerna utan att lagstiftaren, det vill säga staten, blandar sig i.

Seko driver frågan om att svenska kollektivavtal, med svenska lönenivåer och arbetsförhållanden ska gälla för alla som arbetar inom vårt lands gränser. Vi anser att det är viktigt med regelverk som sätter upp spelreglerna. Dessa ska utgå från demokrati, hållbarhet, fackliga fri- och rättigheter och människors välfärd. Vi behöver regelverk som stärker de fackliga rättigheterna i Europa och sätter de sociala värdet i fokus.

Läs mer om:
EU-upplysningen
Brysselkontoret
Europaportalen
Kommissionen

För mer information kontakta Sekos EU-koordinator
Åsa Törnlund
08-791 41 58 
asa.tornlund@seko.se

Uppdaterad: