Klubbsektioner

I arbetsordningen står det följande om klubbens sektioner:

Uppgift

Klubbsektionen är föreningens medlemsnära, lokala organisation. Som sådan skall klubbsektionen upprätthålla en ständig facklig närvaro på arbetsställena inom sin geografi, värva nya medlemmar, företräda medlemmarna vid lokal överläggning samt bevaka att medlemmarnas rättigheter enlig lag och avtal inte kränks. Klubbsektionen skall i samband med aktivitetsplanen upprätta en besöksplan för samtliga arbetsställen som innebär minst 3-4 besök per år. Klubbsektionen skall regelbundet rapportera om planens uppfyllande till styrelsen.

Det är av vikt att klubbsektionen agerar utåtriktat, öppet och nära medlemmarna genom flytta ut det fackliga arbetet från klubbsektionens lokaler. För att upprätta en god medlemskontakt och kännedom om arbetsställena bör klubbsektion utse ansvarig för respektive area eller på motsvarandesätt fördela ansvaret för arbetsställena inom geografin. Denne svarar för överläggningar och mbl-förhandlingar samt medlemsvärvning inom sitt ansvarsområde.

Klubbsektionen skall årligen upprätta en aktivitetsplan för sin lokala verksamhet. Klubbsektionen skall utöver årsmöte anordna ett erforderligt antal medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter för ständigt söka aktivera och engagera den enskilde medlemmen i föreningens arbete.

Klubbsektionen skall genomföra introduktionsutbildning av arbetstagarna inom sin geografi. Klubbsektionen bör genomföra minst 3-4 introduktionsutbildningar årligen. Vidare rekommenderas klubbsektionen genomföra fördjupande medlemsutbildning minst en gång per år.

Styrelsen skall tillsammans med representanter för klubbsektionerna upprätta och ständigt förfina företagsövergripande rutiner för schemaförhandlingar inklusive rutiner för avvikelserapportering och uppföljning.

Det är klubbsektionens uppgift att utse lokala Seko-ombud och skyddsombud.

Sammansättning

Klubben rekommenderar att klubbsektionernas styrelser består en ordinarie ledamot per 3-4 arbetsställen i dess geografi samt att klubbsektionen tillsätter ett erforderligt antal ersättare för att säkerställa återväxten av förtroendevalda inom föreningen. Medlemmarna skall särskilt välja ordförande och ekonomiansvarig.

Mandattid

Ledamöter till klubbsektion väljs växelvis på två (2) år. Ersättare väljs på ett (1) år.

Uppdaterad: