Seko Bring Citymails styrelse

I arbetsordningen står följande om styrelsen:

Uppgift

Styrelsen för Seko Bring Citymail är föreningens verkställande organ och agerar på mandat från representantskapet i enlighet med aktivitetsplan, budget och stadgar. Styrelsens huvuduppgifter är att samordna och stödja det lokal fackliga arbetet, företräda medlemmarna i förhandling, representera medlemmarna i samverkansorgan samt koordinera arbetsmiljöarbetet på Bring Citymail. Vidare skall styrelsen svara för det fackligpolitiska arbetet, regelbundet utskicka medlemsinformation, hålla en god medlemsadministration samt sörja för de förtroendevaldas studieverksamhet inom föreningen.

Det är styrelsens uppgift att säkerställa återväxten av förtroendevalda inom föreningen genom att etablera tydliga, öppna kompetenskedjor och nätverk som sprider och behåller kompetens inom föreningen. Målet är att göra kompetens, kunskap och erfarenhet personoberoende. För att lyckas med detta är det viktigt att kompetens flyter fritt mellan styrelsen och klubbsektionerna. Inom följande områden är detta särskilt viktigt – förhandling och avtal, arbetsmiljö, medlemsvärvning samt ekonomi.

Styrelsen utser representanter till samverkansorgan, kommittéer och utskott i den mån som det behövs. Dessa representanter svarar i sitt uppdrag till styrelsen och rapportera skyndsamt efter möten och sammanträden med mera. Vidare utser styrelsen arbetstagarrepresentanter till bolagsstyrelsen.

Vidare är det styrelsens uppgift att säkerställa att klubbsektionerna har de resurser (i pengar och personer) som krävs för att upprätthålla ständig facklig närvaro samt en konstant medlemsvärvning.

Sammansättning

Styrelsen består av fem (5) ledamöter och en (1) ersättare. Ordförande och kassör väljs direkt av föreningens årsmöte. Vidare skall styrelsen inom sig välja en sekreterare, en jämställdhetsansvarig och en arbetsmiljöansvarig samt fördela följande ansvarområden: vice ordförande, förhandlings- och avtalsansvarig, fackligpolitiskt ansvarig, studieansvarig, informationsansvarig, ansvarig för medlemsadministration samt ansvarig för medlemsrekrytering. Styrelsen kan vid behov fördela ytterligare ansvarsområden.

Mandattid

Styrelsens ledamöter väljs växelvis på två (2) år, enligt följande uppdelning:

Ordförande Kassör
Ledamot Ledamot
Ledamot

Styrelsens ersättare väljs på ett (1) år.

Mötesfrekvens

Styrelsen skall sammanträda vid minst åtta (8) tillfällen årligen.

Uppdaterad: