Seko Bring Citymails representantskap

I arbetsordningen står det följande om representantskapet:

Uppgift

Representantskapet har i uppgift att

  • Utse styrelse
  • Besluta om aktivitetsplan
  • Besluta om budget
  • Besluta om placering av ekonomiska medel
  • Besluta om bokslut
  • Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställa medlemsavgift

Sammansättning och val

Representantskapet består av tio (10) ordinarie ledamöter utöver styrelse. Ledamöterna företräder sin respektive valkrets. Varje sektion utgör en valkrets och svarar för val av ordinarie ledamöter samt ersättare till dessa. Varje valkrets skall välja lika många ersättare som den har ordinarie mandat. Ersättarna väljs som första respektive andra ersättare. Ledamöter och ersättare väljs på klubbsektionens ordinarie årsmöte. Mandaten till representantskapet är fördelade enligt följande:

 

Klubbsektion Mälardalen 2 mandat
Klubbsektion Stockholm 3 mandat
Klubbsektion Eriksberg 1 mandat
Klubbsektion Väst 2 mandat
Klubbsektion Syd 3 mandat

 

Mandattid

Ordinarie ledamot i representantskapet väljs på ett (1) års mandattid.

Ersättare till ordinarie ledamot i representantskapet väljs på ett (1) års mandattid.

Mötesfrekvens

Representantskapet skall sammanträda vid minst två (2) tillfällen per år, årsmöte samt budget- och aktivitetsplansmöte. Klubbens årsmöte skall hållas innan februari månads utgång. Bokslut ska vara revisorerna tillhand senast tre veckor innan årsmötet. Budget- och aktivitetsplansmöte skall hållas innan oktober månads utgång.

Vid årsmötet skall, utöver ordinarie ledamöter samt styrelsen, sammankallande ur valberedningen samt en av revisorerna närvara. Årsmötet skall, utöver val med mera, präglas av verksamhets- och arbetssättsutvecklande moment. Vid dessa moment bör klubbstyrelsen samla fler förtroendevalda än de som skall medverka vid årsmötet.

Uppdaterad: