Rast, paus och toa – vad händer?

- Företaget överklagar arbetsmiljöverkets beslut

- Seko kräver avtal

Publicerad:

Frågan om möjlighet att ha lunchrast och ta paus i arbetet under drägliga förhållanden samt att kunna gå på toaletten under arbetsdagen har varit aktuell under lång tid. Se-dan Seko Bring Citymails skyddsorganisation krävt av företaget att vidta arbetsmiljöåtgärd rörande möjligheterna för rast, paus och toa under våren och sommaren 2016 har arbetsmiljöverket beslutat om ett vitesföreläggande i ärendet. Det betyder i praktiken att företaget tvingas vidta åtgärder i frågan om man vill slippa böter, som är satt till en miljon kronor av arbetsmiljöverket. Beslutet är nu överklagat av företaget till Förvaltningsrätten, dit privatperson eller juridisk person kan vända sig om man anser att myndighet (som arbetsmiljöverket är) agerat felaktigt i ett ärende.

Ordförande Eddie Lövholm Eriksson kommenterar:

Förutom det anmärkningsvärda i att företaget, enligt oss, överklagar krav som Arbets-miljöverket över huvud taget inte ställt på företaget i sitt vitesföreläggande, finns det flera saker som är problematiska med överklagandet. Rörande möjlighet att värma och äta medhavd mat på rundan pekar man på medarbetarens möjlighet att köpa mat vid restaurang, vilket är direkt hånfullt mot dom medlemmar som i fjol fick se sina lunchtrak-tamenten plockas bort under märkliga former. Ska vi betala ur egen ficka för lednings-gruppens centralisering?

Kollektivavtal?

Trots överklagan av Arbetsmiljöverkets beslut (ett ärende där Seko Bring Citymail for-mellt inte är part längre) från företagets sida finns det ändå en möjlighet att lösa frågan.

Ordförande Eddie Lövholm Eriksson fortsätter:

Det enda som är intressant för vår del vad gäller faktiska lösningar på frågan om rast, paus, toa är att vi tecknar lokalt kollektivavtal om vad som ska gälla. Policydokument eller riktlinjer har visat sig vara ineffektiva, då dom historiskt plockats bort när dom inte längre passat företaget. Lunchtraktamentet är ett exempel på det. Ett kollektivavtal, där-emot, tecknas mellan båda parter och slutar inte gälla hux flux. Först när vi tecknat kol-lektivavtal kan vi garantera våra medlemmar att det vi kommit överens om med företaget faktiskt gäller.

Seko Bring Citymail kommer att träffa företaget torsdag 26/1 för att diskutera möjligheterna att hitta lösningar som formaliseras genom kollektivavtal.

/Seko Bring Citymail

Uppdaterad: