Rättshjälp

Genom medlemskapet i SEKO kan man få rättshjälp i frågor som har samband med eller betydelse för anställningen.

Vem beviljar rättshjälp?
Ansökningar om rättshjälp behandlas av förbundets rättshjälpskommitté. Beslut om rättshjälp fastställes sedan av förbundsstyrelsen. Rättshjälp kan beviljas om det bedöms att ärendet har betydelse för dig eller avdelningen att rättsfrågan blir prövad och att det finns möjligheter att klara den rättsliga prövningen.

I vilka frågor kan man få rättshjälp?
De rättshjälpsansökningar som kommer till förbundet fördelas på tre olika grupper av ärenden:

  • Försäkringsärenden Överklagningar av beslut angående tex. sjukpenning, arbetsskador och sjukbidrag/förtidspension.
  • Arbetsrättsärenden Domstolsprövning av avskedanden, uppsägningar, lönetvister mm.
  • Övriga rättsärenden. Vissa brottsmål, trafikmål körkortsärenden mm.

Måste man betala något själv?
Förbundets rättshjälp är helt kostnadsfri. Utöver rättegångskostnader ersätts även förlorad arbetsförtjänst och eventuella kostnader för logi och resor som uppstår i samband med den rättsliga processen.

Kostnader som du eller avdelningen själv dragit på sig ersätts emellertid inte. Om du på egen hand anlitar annat ombud, exempelvis advokat eller jurist, i en rättstvist kan du inte få ersättning för kostnaderna för detta. Du kan alltid i samband med att du sänder in din ansökan om rättshjälp, ansöka om att få dessa kostnader ersatta. Det är förbundet som beslutar vem som skall anlitas som juridiskt ombud. I de flesta fall anlitas LO-Rättskydd AB.

Tänk på att du alltid skall sända in din ansökan om rättshjälp till oss på avdelningsexpeditionen. Vi sänder sedan denna till Förbundet för behandling.

Observera att rättsfrågor av privat karaktär -tex. tvister i samband med skilsmässa , vårdnadstvister, arvstvister och dylikt, omfattas inte av förbundets rättshjälp.

 

Uppdaterad: