Seko överens med Almega om högre pension för medlemmar inom avtalsområdet Fastigheter Tjänstemän

Seko, Service- och Kommunikationsfacket, har idag kommit överens med Almega om ett avtal som innebär högre pension för Sekos cirka 120 medlemmar inom Fastigheter tjänstemän.

Publicerad:

- I en tid där många pratar om högre pensionsåldrar och låga pensioner känns det helt rätt att vi nu har kunnat hitta en bra pensionsuppgörelse för våra medlemmar. Förutom att pensionsavsättningarna höjs så ökar också den enskildes möjlighet att exempelvis gå ner i arbetstid när man börjar närma sig pension, säger Sekos avtalssekreterare, Valle Karlsson.

Uppgörelsen innebär att arbetsgivaren betalar in ett högre belopp än tidigare till den enskilde medlemmens tjänstepension.

- Målsättningen är att den kompletterande pensionsavsättningen ska hamna på en total avsättning om minst två procent, fortsätter Valle Karlsson.

Överenskommelsen mellan Seko och Almega är i huvudsak en pensionsuppgörelse. Dock görs även några mindre justeringar även när det gäller andra villkor. Förändringarna är bland annat följande:

  • Man har i och med detta avtal alltid rätt att som visstidsanställd kräva en anställningstid om minst sju dagar. I dagsläget finns medlemmar inom avtalsområdet som visstidsanställs på några få timmar. Detta är inte möjligt med den nya överenskommelsen.
  • Arbetsgivaren och den enskilde kan avbryta en provanställning med två veckors varsel. Tidigare var denna tid en månad.
  • Tidigare hade facket två månader på sig att begära förhandling i rättstvister, exempelvis vid situationer när facket kräver att en uppsägning ska ogiltigförklaras. I det nya avtalet får facket två veckor på sig att begära förhandling i denna typ av frågor.
  • När det gäller ersättning vid beredskap införs vissa förändringar för företag som saknar lokala beredskapsavtal. Bland annat införs tre nivåer A, B och C. A-nivån innebär att du ska vara anträffbar via mobil eller dator för att via dessa "verktyg" kunna vidta åtgärder. B-nivån är i sak densamma som flertalet Seko medlemmar har idag, det vill säga inställelse på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete. C-nivån innebär att man ska inställa sig i hemmet för att därifrån utföra arbete. På vardagar har man infört en tidsangivelse när beredskapen börjar.

Seko bedömer att uppgörelsen sammantaget innebär plusvärden för förbundets medlemmar.

- Pensionsfrågan är en av de största utmaningarna vi har framför oss. En förhandling innebär att man delvis måste hitta kompromisser för att nå resultat. Min bedömning är att vi sammantaget drar vinstlotten för våra medlemmar, säger Valle Karlsson.

I samband med uppgörelsen har Seko och Almega kommit överens om att ta bort en avtalsbilaga gällande för företag som i mitten av 90 talet och början av 2000 talet inrangerades på avtalsområdet från arbetsgivarorganisationen Alliansen till Fastighetsarbetsgivarna och som kunde tillämpa SN/ LO s försäkringspaket på Sekos medlemmar som inte anställts som tjänstemän.Inför uppgörelsen har Seko och Fastighetsanställdas Förbund överenskommit att anställda som inte är tjänstemän och går på SN/LO försäkringslösning också ska tillhöra Fastighetsanställdas Förbund, säger Roger Pettersson, Seko och ansvarig för avtalsområdet Fastigheter tjänstemän.

– Det innebär att vi klargör för företagen att Sekos medlemmar anställda som tjänstemän skall ha den kompletterande pensionsöverenskommelsen till sin ITP lösning, avslutar Roger Pettersson.

Dagens avtal om bland annat höjda pensionsavsättningar ersätter inte de traditionella avtalsförhandlingarna. Nu drar den stora avtalsrörelsen igång när det gäller såväl löner och övriga anställningsvillkor. Sekos avtalsyrkanden kommer att lämnas över till arbetsgivaren under mars.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Kommunikationsenheten
Kategorier: