Ordlista

Några av de begrepp vi använt eller som knyter an till texterna i programmet kan ges olika innebörd, tolkas och användas på skilda sätt. Nedan beskriver vi kort vilken innebörd och värde dessa begrepp har i vårt program.

Assimilation
När en minoritet i ett samhälle anpassar sig till, eller tvingas anpassa sig till majoritetens, kultur, språk och värderingar.

Diskriminering
När man blir sämre behandlad än någon annan i samma situation. Det finns situationer där man kan känna sig orättvist behandlad, men för att det ska kallas diskriminering enligt lagen, måste det handla om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller ålder.

Främlingsfientlighet
När man grundar rasistiska uppfattningar på kulturella skillnader. Att exempelvis vi eller den västerländska kristna delen av världen har en mycket mer förfinad och högtstående kultur.  

Fördomar
Utifrån ordets ursprungliga betydelse är fördom en dom före, det vill säga att man bedömer och tänker om en individ eller grupp utifrån generaliseringar, fantasier, förutfattade meningar eller föreställningar.

Idéburen organisation
Vi har frivilligt valt att gå samman kring en idé och en värdegrund, medlemsnyttan är vår främsta drivkraft.

Integration
Med integration avses den sociala process som gör det möjligt att bilda en sammanhållen helhet utifrån skilda gruppers intresse, erfarenheter och särart. Till skillnad från assimilation som förutsätter anpassningen till majoritetens normer och förhållningssätt betyder begreppet integration att olika grupper i samhället inte behöver ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor . 

Intolerans
Att inte respektera och acceptera andra människors olikheter.

Mångfald
Alla människor är unika, förutom våra individuella olikheter och erfarenheter skiljer vi oss åt genom: kön, ålder, etnicitet, tro, sexuell läggning etc. Dessa olikheter är en förutsättning för samhällsutveckling. 

Populism
Enkla förklaringsmodeller och förslag till lösning på komplexa problem, ofta med hänvisning till ”vanligt folk”.

Rasism
Teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser. Att vissa raser är överlägsna andra som därför kan behandlas sämre. 

Likabehandling
Vår tanke om att alla har samma värde och rätt, att ingen ska diskrimineras eller tvingas arbetar till sämre villkor. Det är det som är det fackliga löftet, vår strategi mot lönedumpning och för bra och trygga villkor för alla.

Uppdaterad:
Sidansvarig: Förhandlingsenheten
Kategorier: