Kommittén för allas lika värde

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering på grund av kön och etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det ska ske i samverkan med de anställda – vanligtvis tillsammans med fackliga representanter.

Förebyggande arbete – jämställdhet
Arbetsgivare med 25 anställda eller fler måste skriva ned sitt arbete för jämställdhet mellan kvinnor och män i en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska uppdateras åtminstone vart tredje år.
I jämställdhetsplanen ska arbetsgivaren kartlägga hur det ser ut på arbetsplatsen ur jämställdhetssynpunkt. Därefter ska arbetsgivaren ställa upp utvärderingsbara mål. För varje mål ska arbetsgivaren ange vilka konkreta åtgärder som behövs för att nå dem.
På före detta JämO:s webbplats kan du läsa mer, se nedan för länkar.

Arbetsgivaren ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män på följande områden:
•    Arbetsförhållanden
•    Föräldraskap och förvärvsarbete
•    Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön
•    Rekrytering
•    Löner

Förebyggande arbete – etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Alla arbetsgivare ska jobba målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det finns inga lagmässiga krav på att arbetet ska beskrivas i en plan liknande jämställdhetsplanen. DO rekommenderar dock för bästa effekt att arbetet för att förebygga diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning sker planmässigt. Arbetet bör ske kontinuerligt.
På före detta Ombudsmannen mot etnisk diskriminerings webbplats kan du läsa mer:

Arbetsgivaren ska arbeta för lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inom följande områden:  
•    Arbetsförhållanden
•    Trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet,
      religion eller annan trosuppfattning
•    Rekrytering

Sanktioner
Om arbetsgivare inte följer lagens krav på aktivt jämställdhetsarbete samt förebyggande åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kan DO eller ett fackförbund begära att Nämnden mot diskriminering förelägger arbetsgivaren att vid vite fullgöra sin skyldighet. Det innebär att nämnden tvingar arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter genom att hota med straffavgift.
Förebyggande arbete – andra områden
Det finns för närvarande inte några lagmässiga krav på att arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. DO rekommenderar dock att du som är arbetsgivare arbetar förebyggande även på dessa områden. Ett förebyggande arbete minskar risken för diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.  
Läs mer om förebyggande arbete mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom kommunens verksamhet på före detta HomO:s webbplats
Läs mer om tillgänglighet på Handisams webbplats

Vilka regler gäller?
Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. Från och med den 1 januari 2009 har en del förändringar införts vad gäller kravet på skriftliga jämställdhetsplaner. En arbetsgivare ska numera vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete, istället för varje år, som lagen föreskrev tidigare. Idag omfattar plankravet alla arbetsgivare med minst 25 anställda, tidigare låg gränsen vid minst 10 anställda.
En arbetsgivare som har minst 25 anställda ska ha en aktuell jämställdhetsplan år 2009 – arbetsgivaren kan alltså inte vänta tre år innan en plan upprättas.
Företag som nyligen etablerat sig kan vänta till året därpå med att upprätta en jämställdhetsplan. Ett företag som startar exempelvis under 2010 och som vid kalenderårsskiftet 2010/2011 har 25 eller fler anställda ska upprätta en skriftlig jämställdhetsplan samt en handlingsplan för jämställda löner under 2011.

Ansvariga

Riktlinjer Diskrimineringsombudsmannen

De fem härskarteknikerna!

Utbildning diskrimineringslagen

Sprid artikel